Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals op iedere basisschool krijgt medezeggenschap op basisschool De Achtbaan gestalte in de vorm van een medezeggenschapsraad.

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Hierin zijn de ouders en het team van de school evenredig vertegenwoordigd. De directie van de school woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Bestuur en school hechten beide grote waarde aan een goed functionerende raad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.  
Vanuit het bevoegd gezag wonen Brigitte Duysens of Nadine van der Heijden de vergaderingen (deels) bij. 
 
De MR bestaat uit een oudergeleding (OG) en een personeelsgeleding (PG).
Voor onze school zijn de volgende ouders en leerkrachten betrokken in de MR:
 
  Amber Serré
Leerkracht groep 1
Nadia Lammers
Colin Myercough Lindsay van der Kruis
Leerkracht groep 8B
Linda Bogers Janneke Engels
Leerkracht groep 4-5
De notulen van de bijeenkomsten van de MR zijn openbaar en kunt u inzien middels de onderstaande link.

Notulen MR 04-03-2024
Notulen MR 11-12-2023
Notulen MR 06-07-2023
Notulen MR 09-03-2023
Notulen MR 12-01-2023
Notulen MR 20-10-2022