Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals op iedere basisschool krijgt medezeggenschap op basisschool De Achtbaan gestalte in de vorm van een medezeggenschapsraad.

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Hierin zijn de ouders en het team van de school evenredig vertegenwoordigd. De directie van de school woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Bestuur en school hechten beide grote waarde aan een goed functionerende raad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.  
Vanuit het bevoegd gezag wonen Brigitte Duysens of Nadine van der Heijden de vergaderingen (deels) bij. 
 
De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding.
 
Oudergeleding: Personeelsgeleding:
Marc van Rijsingen Jesse Scheepstra
Sharon Cordua Janneke Engels 
Jaap Jan Wintjes Annelies Claessens
 
 

De notulen van de bijeenkomsten van de MR zijn openbaar en kunt u inzien middels de onderstaande link.
- notulen MR 26-09-2019
- notulen MR 14-11-2019
Notulen MR 06-02-2020.pdf