Medezeggenschapsraad (MR)

Zoals op iedere basisschool krijgt medezeggenschap op basisschool De Achtbaan gestalte in de vorm van een medezeggenschapsraad.

Iedere school kent een medezeggenschapsraad waarin ouders en personeel alle belangrijke aangelegenheden van de school kunnen bespreken. Hierin zijn de ouders en het team van de school evenredig vertegenwoordigd. De directie van de school woont de vergaderingen bij als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Bestuur en school hechten beide grote waarde aan een goed functionerende raad omdat daardoor een breed draagvlak kan ontstaan voor alle besluiten die het bestuur en/of de school moet nemen.  
Vanuit het bevoegd gezag wonen Brigitte Duysens of Nadine van der Heijden de vergaderingen (deels) bij. 
 
De MR bestaat uit een oudergeleding (OG) en een personeelsgeleding (PG).
Voor onze school zijn de volgende ouders en leerkrachten betrokken in de MR:
 
Jesse Scheepstra
Leerkracht groep 8B

Voorzitter MR
Nadia Lammers
Colin Myercough Lindsay van der Kruis
Leerkracht groep 8C
Linda Bogers Janneke Engels
Leerkracht
De notulen van de bijeenkomsten van de MR zijn openbaar en kunt u inzien middels de onderstaande link.

Notulen MR 14-04-2022
Notulen MR 18-11-2021
Notulen MR 14-10-2021
Jaarverslag 2020-2021
Notulen MR 18-03-2021
Jaarverslag MR
Notulen MR 28-01-2021
Notulen MR 24-09-2020
Notulen MR 02-11-2020